برای پیدا کردن مطلب مورد نظر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید

                                                                                                                                                                        

پایان نامه

منبع مقاله c (3424)

فصل پنجم،نتیجه گیری وپیشنهادات………………………..……..…..………735-1- نتیجه گیری……………………………………………………….……755-2- پیشنهادات………………………………………………………………76 سایت منبع پایان نامه مراجع………………………………………………………….……77فهرست اشکال شکل 2-1: رابطه فشاروبار آبی برای جریان در خاک………………………………………13 شکل 2-2:شبکه جریان ……………………………………….…….…………16شکل 2-3: جریان شعاعی آب به طرف چاه در آبخوان Read more…

پایان نامه

منابع و ماخذ تحقیق c (3423)

3-2-1-2 بهینه‌سازی غلظت الکترولیت اسیدسولفوریک (H2SO4)693-2-1-3 بهینه‌سازی مقدار نانوذرهی باریم سولفات در خمیر کربن703-2-2 بررسی اثر نانوذرات BaSO4 در بهبود عملکرد باتری سرب اسید733-2-2-1 نتایج آنالیز شبکه‌ی مصرفی733-2-2-2 نتایج درصد سرب آزاد753-2-2-1 تست ظرفیت اولیه753-2-2-2 Read more…

پایان نامه

منابع و ماخذ مقاله c (3422)

2-7-1) تزریق بار در اتصالات482-7-1-1) اتصال خنثی48 سایت منبع پایان نامه 2-7-1-2) اتصال اهمی482-7-1-3) اتصال غیر اهمی492-7-2 ) اثر شاتکی492-8) تفاوت اثرات پول – فرنکل و ریچاردسون – شاتکی512-9) معرفی پدیده کلیدزنی522-10) مقاومت دیفرانسیلی منفی542-11) Read more…

پایان نامه

مقاله c (3421)

توسعه فنّاوری از طریق تولید در موسسات داخلی، انتقال از خارج و رشد و بهبود فنّاوری و یا ترکیبی از اینها صورت می پذیرد. فنّاوری خود زاییده فنّاوری است، بنابراین، کشورهای درحال توسعه که از Read more…

پایان نامه

منابع و ماخذ مقاله c (3419)

2-3 گاف انرژی282-4 نظریه نوار ها282-4-1 نوار های الکترونیکی292-4-2 جابه جایی بین نواری292-5 مواد از نظر گسیل فوتونی302-5-1 گاف انرژی مستقیم و غیر مستقیم :302-6 وابستگی گاف انرژی به دما و فشار332-7 ماهیت نور342-8 بیان Read more…

پایان نامه

منابع و ماخذ تحقیق c (3418)

2.5. Side effect of cheating………………………………………………………. 182.6. Feedback of cheating………………………………………………………… 21 2.7. Definition of rapport………………………………………………………..232.8. Benefits of building rapport between student and teacher……………………..232.9. Rapport- building strategies………………………………………………….242.10.Rapport, learning and teaching………………………………………………252.11. The relationship between student-teacher rapport …………………………35Chapter3 Methodology………………………………………………………….373.1. Read more…

پایان نامه

مقاله دانلود c (3417)

4.19 Construct Validity of Reflection Questionnaire1324.20 Construct Validity of Self-Efficacy Questionnaire1354.21 The Fourteenth Null Hypothesis1374.22 The Fifteenth Null Hypothesis1394.23 Discussion1405.1 Introduction1455.2 Conclusion1475.3 Implications of the Study1495.3.1 Pedagogical Implications for English Teachers1505.3.2 Implications for English Teacher Read more…

پایان نامه

مقاله دانلود c (3416)

3.1. Introduction……………………………………………………………..….423.2. Participants……………………………………………………….…………423.3. Instrumentation…………..…………………………………………………433.3.1.Grasha Teaching Style Inventory Questionnaire …………………………..443.3.2.Neuro-Linguistic Programming Questionnaire …………………………….453.3.3. Teacher Autonomy Survey…………………………………………………483.4. Procedure…..…………………………………………………………………493.5. Design……………………………………………………………………….503.6. Statistical Analyses…………………………………………………………51CHAPTER IV: RESULTS AND DISCUSSION…………………………………524.1. Introduction…………………………………………………………………534.2.The Results of the Study…………………………………………….……..544.2.1. Reliability of the Instruments…………………………………………..…..544.2.1.1.Reliability of Teachers’ Autonomy Read more…

پایان نامه

منابع تحقیق c (3413)

3.2Participants 363.3Instrument 373.4Procedure373.5 Data analysis 39Chapter four: Results & Discussion 4. Results and discussion 414.1 Overview 414.2 Demographic statistics 414.2.1 Demographic statistics of participants according to gender 414.2.2 Demographic statistics of participants according to age Read more…